konsep kedamaian dan kebebasan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ain
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

konsep kedamaian dan kebebasan

ain
assalamualaikum ustaz. boleh beri pendapat dan penjelasan tentang konsep kedamaian dan kebebasan dalam agama islam, dan kaitannya dalam hubungan etnik dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang agama dan bangsa. terima kasih