hutang lama

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hutang lama

saime
Saya masih berhutang dengan syarikat Al Mansur yag diharamkan dulu tu. Dulu mereka janji nak datang ambil setiap bulan tapi dah bertahun tak datang. Akhirnya saya dengar mereka menipu dengan air ubat tu. Jadi boleh ka saya dermakan duit tu dan niatkan atas mereka. Saya rasa berdosa walaupun mereka dikatakan menipu . . .  apa pendapat ustaz